Skip to main content

Publicitat I Relacions Públiques Responsables

D’acord amb els seus objectius i principis d’actuació, el CACV ha de vetlar pel compliment de la legislació vigent sobre publicitat en tot el que es refereix als continguts i a les diverses formes d’emissions publicitàries per a garantir la dignitat humana i el principi d’igualtat.

Així mateix, ha de prendre totes les mesures necessàries per a garantir els drets de la joventut, la infància i l’adolescència, la tercera edat, les persones amb diversitat funcional, els migrants i altres col·lectius  que necessiten una major protecció, bàsicament pel que fa als continguts de la programació i a les emissions publicitàries, i ha de potenciar el respecte als valors de tolerància, solidaritat i voluntariat, tractant d’evitar la inducció de comportaments violents i insolidaris, com també facilitant l’accessibilitat a les persones amb discapacitat auditiva o visual. El CACV prendrà les mesures necessàries per a garantir la igualtat de gènere a través de la promoció d’activitats, models socials i comportaments no sexistes en la publicitat que s’emeta en la Comunitat Valenciana.

A tal efecte, i en consonància amb la garantia dels drets humans, i tenint present aspectes com la no discriminació per causa de naixement, de sexe, d’ identitat d’ orientació sexual, de raça o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, el respecte a la pluralitat, a la diversitat, a la diversitat funcional, a la igualtat de gènere, als drets de les persones menors d’edat (afavorint una aliança intergeneracional), a la no discriminació i la igualtat de tracte cap a les minories, respectant els principis de transversalitat i la perspectiva de gènere, el CACV ha creat la Comissió de Publicitat i Relacions Públiques que estableix el seu full de ruta en tres eixos estratègics per a una comunicació publicitària i de relacions públiques comercial i institucional responsable amb la societat.

Regulació

La regulació publicitària

Seguiment per al compliment de la legislació europea, nacional i autonòmica.

Autocontrol

L’autoregulació

proposta de codis deontològics i normes d’autoregulació del sector audiovisual. Conveni amb Autocontrol

Bones pràctiques

La comunicació responsable

Elaboració d’un codi de bones pràctiques publicitàries que pose en valor la tasca del sector publicitari i siga compartit.

  • Publicitat que protegisca la infància i l’adolescència.

  • Publicitat que promoga la igualtat de gènere.

  • Publicitat accessible.

  • Publicitat inclusiva, respectuosa i representativa de la diversitat social.