Skip to main content

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A efecte del que preveu el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea 2016/679, de 27 d’abril de 2016, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, amb CIF Q1200471, en endavant, el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, informa l’usuari de l’existència del tractament de les dades de caràcter personal amb la finalitat de vetlar pel respecte dels drets, les llibertats i els valors constitucionals i estatutaris en l’àmbit dels mitjans audiovisuals de la Comunitat Valenciana i pel compliment de la normativa vigent en matèria audiovisual i publicitària, en concordança amb els principis d’actuació i funció que li atribueixen l’Estatut d’Autonomia i la Llei 10/2018, de 18 de maig, de la Generalitat, de creació del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV) i notícies.

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i rebre informació sobre els serveis del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, per a la qual cosa us hi heu de subscriure si voleu que us mantinguem informat periòdicament de tots els serveis i les novetats.
No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure-vos, registrar-vos o rebre informació dels serveis del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana.
D’acord amb el que estableix el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que s’obtinguen com a conseqüència del vostre enviament de dades personals seran objecte de tractament pel Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, amb domicili al carrer Major, núm. 78, de Castelló de la Plana, 12001 Castelló, amb l’implement de les mesures de seguretat necessàries per a garantir la privadesa.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITADES
L’usuari que envia la informació al Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, i el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana s’exonera de qualsevol responsabilitat al respecte.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantindre-les degudament actualitzades.
L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.
El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana no respon de la veracitat de les informacions que no siguen d’elaboració pròpia i de les quals s’indique una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que pogueren originar-se per l’ús de la dita informació.
En tot cas, quan es formulen sol·licituds per qualsevol mitjà en què la persona usuària declare dades personals que estan en poder de les administracions públiques, el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana podrà efectuar, en l’exercici de les seues competències, les comprovacions necessàries per a verificar l’exactitud de les dades.
S’exonera el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que puga patir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada pel Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, sempre que procedisca de fonts alienes al Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

FINALITATS
Les finalitats de la recollida de dades són assessorar en l’àmbit de la prestació dels serveis de radiodifusió sonora, televisió, plataformes de vídeo sota demanda i qualsevol altre format de comunicació audiovisual destinat a la comunicació de masses, independentment de la forma d’emissió o tecnologia emprada, tant si els serveis són gestionats directament o indirectament per les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, com els gestionats en virtut de qualsevol títol habilitant atorgat per aquesta, així com sobre aquells altres que, per aplicació de la normativa vigent, queden sotmesos a l’àmbit de gestió i tutela de la Generalitat i posterior posada en contacte amb la persona usuària del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

COMUNICACIÓ DE DADES A TERCERS
En compliment de les obligacions legals del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, així com les missions realitzades en interés públic o en l’exercici de poders públics conferits al Consell, les dades de la persona usuària podran ser comunicades a tercers, com poden ser els òrgans d’administracions públiques que, en cada cas, corresponguen (autonòmica, local, estatal i europea), Defensor del Poble, Síndic de Greuges, jutges i tribunals, Ministeri Fiscal, Agència Espanyola de Protecció de Dades, Consell de Transparència i Bon Govern, Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, i Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
A més, el Consell pot comunicar les dades personals de la persona usuària a subjectes de dret privat quan, si és el cas, s’hi aprecie un interés legítim d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana també podrà comunicar les dades personals de la persona interessada a les plataformes d’intermediació de l’Administració pública per a la consulta i verificació de dades, en compliment del que estableix l’article 28.2 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú, que recull com a dret de tot ciutadà el fet que no haja d’aportar cap dada o document que estiga en poder de l’Administració pública.
Així mateix, terceres entitats públiques i/o privades prestadores de serveis per al Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana poden tractar dades de la persona usuària en qualitat d’encarregat del tractament, atenent les instruccions i per encàrrec del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, amb obligacions de seguretat i confidencialitat de les dades, i no podran tractar les dades per a finalitats pròpies.

EXERCICI DE DRETS
Accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades (art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 RGPD, art. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 93, 94 i 95 (LOPDGDD).
Podreu dirigir les vostres comunicacions, revocar el consentiment prestat i exercitar el dret d’accés a les vostres dades personals i n’obtindreu una còpia. El dret de rectificació de dades inexactes o incompletes. El dret de supressió de les vostres dades personals. El dret de retirada de les vostres dades personals de la vostra pàgina web. El dret d’oposició al tractament de les vostres dades personals. El dret de limitació del tractament de les vostres dades personals. I el dret a la portabilitat de les vostres dades personals automatitzades per mitjà d’un correu dirigit al Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, amb domicili al carrer Major, núm. 78, de Castelló de la Plana, 12001 Castelló. Per a exercir aquests drets i en compliment de la Instrucció 1/1998, de 19 de gener, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, cal que acrediteu la vostra personalitat davant del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana mitjançant l’enviament d’una fotocòpia de document nacional d’identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
Els interessats tenen dret a reclamar davant de l’autoritat de control.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES
Les dades personals de la persona usuària seran tractades de manera activa mentre tinga la condició d’usuari de https://cdacv.es/, és a dir, mentre no revoque el seu consentiment o no exercisca el seu dret de cancel·lació, supressió o oposició a alguna finalitat en concret.
En cas de revocar el seu consentiment o exercir els drets de cancel·lació o supressió, les dades seran bloquejades i conservades de manera restringida a disposició de les autoritats competents durant un termini de 3 anys per a atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES
El registre en https://cdacv.es/ és lliure i voluntari per a l’usuari, per la qual cosa la base legitimadora del tractament de les vostres dades personals és el vostre consentiment.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT
L’ús de la web us atorga la condició d’usuari d’aquesta (d’ara endavant, l’“usuari”), i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, amb la qual cosa s’accepta i es consenteix el tractament d’aquestes per part de https://cdacv.es/ en la forma i per a les finalitats indicades en la present política de protecció de dades personals, en la versió publicada per la “web”, en el mateix moment en què l’usuari accedeix. Com a conseqüència, és deure de l’usuari llegir detingudament aquest avís legal cada vegada que utilitza la web, ja que aquesta pot experimentar modificacions.

MESURES DE SEGURETAT INFORMÀTICA
El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals requerides per a garantir la privadesa de les dades. Tot i això, disposem d’altres mitjans addicionals, com són tallafocs d’última generació, a banda de mesures tècniques com programari per a l’encriptació de la informació confidencial i control d’accés a la informació de caràcter personal, usuaris restringits, polítiques de seguretat, usuaris i contrasenyes que caduquen segons exigeix ​​l’LOPD, i altres sistemes orientats a evitar el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitades al Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana.
El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana no serà responsable de possibles danys o perjudicis que puguen derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes al Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el CPD (centre de processos de dades), en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguen ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana.