Skip to main content

Funcions

Corresponen al Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, en l’àmbit autonòmic de l’activitat i exercici de la comunicació audiovisual, les funcions següents:

1

Adoptar les mesures necessàries per a l’èxit dels objectius assenyalats en l’article 4 de la Llei 10/2018, de 18 de maig, de la Generalitat, de creació del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV).

2

Adoptar resolucions de caràcter vinculant dirigides als operadors a fi de garantir el compliment de la legislació vigent en l’àmbit de les seues competències, i atendre les queixes formulades per les persones usuàries dels serveis de comunicació audiovisual. En especial, adoptarà resolucions que prevegen:

 • Vetlar pel compliment de la legislació vigent sobre publicitat en tot el que es refereix als continguts i a les diverses formes d’emissions publicitàries. I, en conseqüència, prendre les mesures necessàries per a neutralitzar els efectes de la difusió o la introducció en la programació o la publicitat de missatges o continguts que atempten contra la dignitat humana i el principi d’igualtat, molt particularment quan aquests missatges o continguts són difosos en horaris d’audiència de públic infantil o juvenil, i restablir els principis que han sigut lesionats; a aquest efecte, podrà resoldre’s el cessament de les emissions de publicitat il·lícita, d’acord amb els supòsits que establisca la legislació aplicable.
 • Les mesures necessàries per a garantir els drets de la joventut, la infància i l’adolescència, la tercera edat, les persones amb diversitat funcional, els migrants i altres col·lectius que necessiten una major protecció, pel que fa als continguts de la programació i a les emissions publicitàries, potenciant el respecte als valors de tolerància, solidaritat i voluntariat, evitant la inducció de comportaments violents i insolidaris, com també facilitant l’accessibilitat a les persones amb discapacitat auditiva o visual.
 • Les mesures necessàries per a garantir la igualtat de gènere a través de la promoció d’activitats, models socials i comportaments no sexistes en el conjunt de les programacions que s’ofereixen a la Comunitat Valenciana, com també en la publicitat que s’emeta.
 • Les mesures necessàries per a garantir la presència del valencià en la producció i en la difusió de continguts audiovisuals.

3

Assessorar les Corts i el Consell en les matèries relacionades amb el sector audiovisual i, en particular:

 • Emetre un informe previ pel que fa als projectes i les disposicions de caràcter general relatius al sector audiovisual i les seues eventuals modificacions.
 • Proposar al Consell l’elaboració de disposicions de caràcter general relatives a l’activitat audiovisual.
 • Trametre anualment a les Corts i al Consell, i presentar davant la Comissió corresponent de les Corts, un informe sobre la seua actuació i la situació i les perspectives del sector audiovisual a la Comunitat Valenciana. L’informe inclourà un apartat referit a l’impacte econòmic i social dels mitjans de comunicació públics.
 • Elaborar estudis, informes, balanços estadístics i dictàmens sobre matèries de la seua competència a instància pròpia o a iniciativa de les Corts i el Consell.
 • Trametre periòdicament a les Corts i al Consell, i presentar-los davant la comissió corresponent de les Corts, els informes sobre el compliment del mandat marc i del contracte programa dels mitjans de comunicació autonòmics de titularitat pública.
 • Informar preceptivament en els procediments iniciats per qualsevol òrgan regulador d’àmbit autonòmic que afecten o puguen afectar el sector audiovisual.
 • Impulsar el compliment dels objectius de servei públic que corresponen als mitjans de comunicació de gestió pública.

4

Atorgar els títols habilitants que corresponguen als prestadors públics d’àmbit local i autonòmic del servei de comunicació audiovisual i vigilar el compliment de la funció de servei públic que tenen encomanada, com també l’adequació dels recursos públics assignats per a això.

5

Redactar dictàmens amb recomanacions sobre el tractament que els serveis informatius, sense detriment del dret a la informació i de comunicació, han de dur a terme sobre informacions que, per la seua rellevància pública, puguen crear alarma social o atemptar contra la dignitat de les persones, els drets fonamentals i el lliure desenvolupament de la personalitat.

6

Vetlar perquè es desenvolupen sinergies de col·laboració entre la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) i la xarxa de prestadors públics locals i comarcals, per a la millor consecució de les funcions de servei públic encomanades, mitjançant convenis de col·laboració publicoprivats que permeten dinamitzar amb inversions públiques el sector audiovisual valencià local en el seu conjunt i afavorir l’intercanvi de continguts i la producció conjunta d’informatius i obres audiovisuals, amb l’objectiu d’oferir més continguts, serveis i qualitat als usuaris amb l’estalvi consegüent en costos de producció de continguts.

7

Aprovar el plec de condicions dels concursos d’atorgament de llicències de comunicació audiovisual que corresponguen en l’àmbit competencial de la Generalitat i atorgar les llicències que habiliten per a prestar el servei de comunicació audiovisual.

8

Rebre les comunicacions d’inici d’activitat dels prestadors del servei de comunicació audiovisual.

9

Autoritzar les peticions de renovació de les llicències, la celebració de negocis jurídics sobre aquestes, i les revocacions o l’extinció, de conformitat amb la legislació vigent.

10

Gestionar el registre autonòmic de prestadors de serveis de comunicació audiovisual.

11

Vetlar, en l’àmbit de les seues competències, pel compliment de la normativa de la Unió Europea, especialment en els àmbits relatius als serveis de comunicació audiovisual, com també de la normativa continguda en els tractats internacionals, relativa als mitjans de comunicació audiovisual.

12

Sol·licitar, de les altres autoritats reguladores o de les administracions públiques amb competències en mitjans de comunicació audiovisual les emissions de les quals es difonguen a la Comunitat Valenciana i no queden subjectes a l’autoritat del Consell, l’adopció de les mesures adequades davant les conductes contràries a la legislació relativa a la programació i la publicitat audiovisuals, com també sol·licitar al ministeri fiscal la seua actuació en els casos en què les conductes detectades puguen ser susceptibles de sanció penal.

13

Promoure l’adopció de codis deontològics i normes d’autoregulació del sector audiovisual, especialment en matèries de publicitat i de continguts.

14

Elaborar un codi de bones pràctiques que oriente el sector audiovisual sobre els estàndards que han de seguir els programes quant al tractament de la privacitat, tractament igualitari, ús de la publicitat i del mecenatge i drets de la ciutadania, en termes de drets a l’educació, drets lingüístics i drets a la informació, i que pose en pràctica les recomanacions i obligacions dels diferents radiodifusors dictades en la Directiva 2020/13/EU de la Comissió Europea i dels articles 8, 9, 10 i 14 de la Convenció europea dels drets humans, en concret, el dret a la llibertat d’expressió, que inclou el dret de l’audiència a rebre continguts creatius, informacions i idees sense interferències, però subjectes a les lleis en vigor, el dret de les persones a la privacitat en la seua vida i el seu entorn familiar, el dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió, i el gaudi dels drets humans sense discriminació per causa de naixement, sexe, identitat o orientació sexual, raça o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

15

Exercir, a instància de les parts en conflicte, i dins de l’àmbit de les seues competències, funcions arbitrals i de mediació en el sector audiovisual. A aquests efectes, els laudes que dicte tindran els efectes establits en la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge; la revisió, l’anul·lació i l’execució forçosa s’acomodaran al que hi ha disposat en la llei esmentada.

16

Rebre peticions i suggeriments formulats per les persones interessades, ja siguen individuals o col·lectives, a través de les associacions que els agrupen, i canalitzar-les, si escau, davant els operadors o els òrgans competents.

17

Crear i gestionar una oficina de defensa de l’audiència per a rebre, remetre i respondre les queixes de la ciutadania sobre els continguts de la programació i la publicitat que s’emeten en les emissores de ràdio i els canals de televisió locals i autonòmics valencians. Així mateix, aquesta oficina podrà rebre i remetre a les empreses i ens de ràdio i televisió d’àmbit supraautonòmic les queixes de la ciutadania, amb petició expressa que siga resolta pel titular del mitjà corresponent.

18

Cooperar amb els òrgans anàlegs d’àmbit autonòmic, estatal o europeu, i, si escau, acordar convenis de col·laboració amb els òrgans esmentats.

19

Participar, en la mesura que es determine en la legislació vigent, en la direcció i la gestió de l’Arxiu Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

20

Participar, en la mesura que es determine en la legislació vigent, en la direcció i la gestió de les infraestructures per a la prestació del servei de comunicació audiovisual sobre el qual tinga la competència o la titularitat la Generalitat.

21

Aprovar i, si escau, modificar el Reglament orgànic i de funcionament del Consell de l’Audiovisual. L’aprovació del reglament orgànic i de funcionament així com les seues propostes de modificació es realitzaran a través d’un decret del Consell.

22

Exercir totes les atribucions que hi assigna aquesta llei i qualssevol altres que hi siguen encomanades per disposició legal.

23

Participar, en la mesura que es determine en la legislació vigent, en la concessió d’ajudes o subvencions sobre continguts audiovisuals susceptibles d’emetre’s a través dels mitjans audiovisuals que atorgue la Generalitat Valenciana al sector audiovisual.