Skip to main content

Composició

En l’exercici de les seues funcions, les persones membres del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana actuen amb absoluta independència, sense que puguen rebre instruccions, directrius o qualsevol classe d’indicació imperativa de cap administració o altres institucions o entitats.

El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana s’estructura en els òrgans següents:

PLE

És l’òrgan de govern del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, format per la Presidència i les conselleres o els consellers, i assistits per la persona que ocupa la Secretaria General.

Està compost per set membres elegits entre persones de reconegut prestigi i competència professional en l’àmbit periodístic, jurídic, científic, ètic, tècnic, educatiu, cultural o social, entre altres, que estan directament relacionats amb el sector de la comunicació audiovisual, i que acrediten fefaentment un mínim de quinze anys d’experiència professional.

Curriculum Vitae

Carmen Carretón Ballester

Membre

Dolors López Alarcón

Vicepresidència

Anna Gimeno Berbegal

Membre

Manuel Alberola Manero

Membre

Àlvar Peris Blanes

Membre

Presidència

És l’òrgan de govern del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, format per la Presidència i les conselleres o els consellers, i assistits per la persona que ocupa la Secretaria General.

Està compost per set membres elegits entre persones de reconegut prestigi i competència professional en l’àmbit periodístic, jurídic, científic, ètic, tècnic, educatiu, cultural o social, entre altres, que estan directament relacionats amb el sector de la comunicació audiovisual, i que acrediten fefaentment un mínim de quinze anys d’experiència professional.

Vicepresidència

Assumirà la Presidència en funcions en cas d’absència, renúncia o incapacitat sobrevinguda de qui ocupe la Presidència, situació que finalitzarà amb la reincorporació d’aquella o amb el nomenament, d’acord amb el procediment establit, de la nova persona que haja d’ocupar la Presidència del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

Per a garantir la igualtat entre homes i dones, la Vicepresidència haurà de ser ocupada per una persona de gènere diferent d’aquella que ocupe la Presidència.