Skip to main content

AVÍS LEGAL

Aquest avís legal regula l’ús del lloc web cdacv.es (d’ara endavant, el lloc web) del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, amb CIF Q1200471, amb domicili al carrer Major, núm. 78, de Castelló de la Plana, 12001 Castelló, correu electrònic cdacv@cdacv.es.

LEGISLACIÓ
Amb caràcter general, les relacions entre el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola. En concret, a la Llei orgànica 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, al Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en concordança amb l’Estatut d’Autonomia i la Llei 10/2018, de 18 de maig, de la Generalitat, de creació del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV).

ÚS I ACCÉS D’USUARIS
L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i els codis són titularitat del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana i, protegits per propietat intel·lectual i drets d’autor, per tant, queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es puga realitzar amb els continguts de les seues pàgines web ni fins i tot citant les fonts, llevat de quan disposen del consentiment per escrit del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

RESERVA DE DRETS
El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana podrà, quan ho considere convenient, fer correccions, millores o modificacions en l’estructura i el disseny web, així com en qualsevol informació continguda en la pàgina, modificar o eliminar productes, les condicions d’accés o fins i tot d’ús de la web de manera unilateral i sense avís previ, sense que això done lloc ni dret a cap reclamació o indemnització, ni implique el reconeixement de cap responsabilitat.
El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana es reserva el dret a interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del lloc web o de qualsevol dels serveis que l’integren.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana no atorga cap garantia ni es fa responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguen derivar d’/de:

– La manca de disponibilitat i continuïtat tècnica o del funcionament de la pàgina.
– L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
– La falta d’utilitat, adequació o validesa de la web, els serveis o els continguts a fi de respondre a les necessitats, activitats o expectatives dels usuaris.
– L’ús negligent o il·lícit de la web, en general que no respecte les normes definides en aquest avís legal, la bona fe i l’ordre públic.
– Errors
Aquesta web se centra en la difusió, la promoció i l’assessorament dels serveis propis. El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana es compromet a respectar la veracitat de les dades.
Pel que fa a l’existència d’errors o imprecisions en el lloc web,  pel fet que els continguts han estat redactats d’acord amb la bona fe, seran esmenats pel Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana tan prompte com siga possible i només en tinga coneixement.

COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS
Una de les finalitats per les quals el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana tracta les dades personals proporcionades pels usuaris és per a remetre’ls comunicacions per correu electrònic, whatsapp o SMS amb informació relativa a productes, serveis, promocions i ofertes, segons els casos, d’acord amb l’interés legítim o el consentiment.
En cas que l’usuari vulga deixar de rebre aquest tipus de comunicacions per part del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana o revocar el consentiment atorgat, pot enviar la sol·licitud mitjançant un correu electrònic a cdacv@cdacv.es amb l’assumpte BAIXA, al qual ha d’adjuntar una còpia de document vàlid d’identitat.

XARXES SOCIALS
La present web utilitzarà xarxes socials i comunitats virtuals com a mitjans de comunicació i promoció dels serveis del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana. Les xarxes socials i comunitats virtuals de les quals es podrà fer ús són les següents: Facebook, Instagram, Twitter i Youtube, sense perjudici que en puga utilitzar altres en un futur. Els objectius específics a través dels quals es fan servir aquests mitjans són el suport mediàtic i la difusió dels serveis del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana.
Pel que fa a la informació dels continguts de les xarxes socials, el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana no es fa responsable en cap cas de la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat i actualització de la informació subministrada a través d’aquestes.
Els continguts establits en les xarxes socials són exclusivament informatius, per la qual cosa no es responsabilitza de les decisions preses per l’usuari a partir d’aquestes, ni dels danys i perjudicis produïts a l’usuari o a tercers sobre la base d’aquesta informació.
El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana procurarà fomentar la qualitat de les informacions a través de l’esmena d’errors en dades rebudes, així com en l’administració dels llocs, i possibilitarà que tercers usuaris puguen reportar denúncies sobre comentaris ofensius i improcedents que no tinguen a veure amb els temes tractats, les fotos publicades o els vídeos igualment no relacionats amb els temes a què es destinen les anteriors xarxes socials i comunitats.

En aquests casos, el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, com a administrador de les xarxes, tindrà la potestat d’esborrar tota informació que no s’ajuste a la qualitat, l’objecte i el bon servei informatiu i lúdic de les xarxes socials. Això no obstant, malgrat la intenció de procurar la màxima qualitat de continguts, no es farà responsable de les informacions referides.
S’informa que l’accés a les xarxes socials i comunitats de les quals la web fa ús per als objectius anteriorment descrits requereix un servei/subministrament per part d’altres prestadors de serveis de la societat de la informació. El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana no pot en cap moment responsabilitzar-se de la fiabilitat, la qualitat, la continuïtat i el funcionament d’aquestes, i, per tant, no pot impedir-ne el suspens, la cancel·lació o la inaccessibilitat per causes alienes al Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana.
El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana no es responsabilitzarà dels danys o perjudicis que pateix l’usuari per motius que provinguen de fallades o desconnexions en les xarxes socials, i que puguen produir pèrdues d’informació, suspensions, cancel·lacions o interrupcions del servei durant la prestació d’aquest o amb caràcter previ.
Les xarxes socials i les comunitats poden permetre accedir a enllaços i altres pàgines web. Atenent la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana actua com a prestador de serveis d’intermediació, per la qual cosa només en serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats, en la mesura que tinga coneixement efectiu de la seua il·licitud i no haja actuat amb la diligència deguda per a retirar-los. Si la persona usuària considera que algun dels llocs enllaçats inclou continguts il·lícits o inadequats, ho podrà comunicar al Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana mitjançant el correu electrònic establit al principi del present avís legal, que procedirà diligentment a retirar aquests enllaços. El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana en cap cas es fa responsable dels continguts i serveis oferits en els llocs enllaçats, per la qual cosa no respon pels danys produïts per la seua il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat.

TUTELA DE DRETS I DRET DE RECLAMACIÓ DAVANT DE L’AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES
En qualsevol cas, la persona usuària queda informada del dret que l’assisteix a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), en particular, quan la persona usuària considere que no ha obtingut satisfacció per part del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana en l’exercici dels seus drets.
La persona usuària es pot posar en contacte amb l’AEPD a través de http://www.aepd.es o en l’adreça següent: c/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid, i/o telèfon de contacte: 912 663 517.
No obstant això, amb caràcter voluntari i previ a la presentació d’aquesta reclamació a l’AEPD, la persona usuària pot adreçar-se i contactar amb el delegat de Protecció de Dades de la Generalitat a través dels mitjans de contacte següents:
Adreça postal: passeig de l’Albereda, 16, 46010 València
Adreça electrònica de contacte: cdacv@cdacv.es.